Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie jest samorządową jednostką budżetową, podporządkowaną Zarządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, finansowaną z budżetu Województwa i dotacji celowych z budżetu Państwa przeznaczonych na zadania administracji rządowej oraz ze środków pomocowych.

                                                                               www.zmiuw.pl